Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia Both sides next revision
policy [2019/04/04 12:53]
mstanislav@umb.sk
policy [2019/04/05 09:20]
127.0.0.1 externá úprava
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Policy ​====+==== Politika ​====
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Federation-Policy-1.0.pdf | Federation policy ​]]+  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Federation-Policy-1.0.pdf | Federačná politika ​]]
  
-The federation policy has three main partsthis document which describes governance, membership and scope. Further, a set of level of assurance profiles ​(none have been published so farand set of technology profilesThe level of assurance profiles and the technology profiles are described in separate documentsAll these documents constitute the federation policy.+Federačná politika pozostáva z troch hlavných častítohto dokumentu popisujúceho správu a riadeniečlenstvo ​rámec pôsobnosti,​ ďalej sady profilov úrovne zaručenia ​(dosiaľ žiadny nebol zverejnený) a sady technologických profilovProfily úrovne zaručenia a technologické profily sú popísané v samostatných dokumentochTento dokument spoločne so všetkými jeho prílohami tvorí federačnú politiku.
  
-=== Technology Profiles ​===+=== Technologické profily ====
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-SAML-WebSSO-Technology-Profile-1.0.pdf | SAML Web Single Sign-On ​Technology Profile ​]]+  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-SAML-WebSSO-Technology-Profile-1.0.pdf | Technologický profil ​SAML Web Single Sign-On ]]
  
-safeID SAML WebSSO ​Technology Profile is an Authentication and Authorization Infrastructure ​(AAI), based on SAML 2.0. SAML WebSSO ​in safeID means that a user can use an account issued by his/her home organization to log into a web service that is connected to the safeID identity federation.+Technologický profil ​safeID SAML WebSSO ​predstavuje infraštruktúru určenú pre autentifikáciu a autorizáciu ​(AAI) založenú na protokole ​SAML 2.0. Nasadenie ​SAML WebSSO ​vo federácii znamená, že používateľ môže prístupové údaje vydané jeho domovskou orgazáciou použiť pri prístupe k službám na webe, ktoré sa zapojili do federácie.
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-eduroam-Technology-Profile-1.0.pdf | eduroam ​Technology Profile ​]]+  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-eduroam-Technology-Profile-1.0.pdf | Technologický profil ​eduroam ]]
  
-eduroam (education roaming) ​is worldwide cooperation in research and education to provide users with (usually) wireless ​Internet ​access at each other'​s participating organization premisesThe users can access the Internet ​with credentials and configuration settings issued by their home organizations while in roaming. eduroam ​is an Authentication and Authorization Infrastructure ​(AAI) based on RADIUS ​and 802.1x ​standard.+eduroam (education roaming) ​predstavuje celosvetovú spoluprácu v sektore výskumu ​vzdelávania,​ ktorej cieľom je poskytnúť používateľom prístup do siete Internet ​vzájomne medzi participujúcimi organizáciamiPoužívatelia sa v roamingu prihlasujú do siete Internet ​s prístupovými údajmi a nastaveniami,​ ktoré im vydala ich domovská organizácia. eduroam ​využíva autentifikačnú a autorizačnú infraštruktúru ​(AAI) založenú na štandardoch ​RADIUS ​802.1x.
  
 ---- ----
  
-Furthermore these practice and policy statements are relevant within ​safeID:+Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci ​safeID:
  
   * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]   * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]
  
-safeID ​has applied for membership in the eduGAIN ​interfederationEvery member of the interfederation has to write and publish ​Federation ​Metadata Registration Practice Statement. ​This is in order to support other federations in their judgment of whether to trust entities registered and exposed by concerned federation.+safeID ​požiadala o členstvo v interfederácii ​eduGAIN. ​Každý člen interfederácie má povinnosť spísať ​zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement)Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované ​vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.
  • policy.txt
  • Posledná úprava: 2020/01/30 12:04