Federačná politika pozostáva z troch hlavných častí: tohto dokumentu popisujúceho správu a riadenie, členstvo a rámec pôsobnosti, ďalej sady profilov úrovne zaručenia (dosiaľ žiadny nebol zverejnený) a sady technologických profilov. Profily úrovne zaručenia a technologické profily sú popísané v samostatných dokumentoch. Tento dokument spoločne so všetkými jeho prílohami tvorí federačnú politiku.

Technologické profily

Technologický profil safeID SAML WebSSO predstavuje infraštruktúru určenú pre autentifikáciu a autorizáciu (AAI) založenú na protokole SAML 2.0. Nasadenie SAML WebSSO vo federácii znamená, že používateľ môže prístupové údaje vydané jeho domovskou orgazáciou použiť pri prístupe k službám na webe, ktoré sa zapojili do federácie.

eduroam (education roaming) predstavuje celosvetovú spoluprácu v sektore výskumu a vzdelávania, ktorej cieľom je poskytnúť používateľom prístup do siete Internet vzájomne medzi participujúcimi organizáciami. Používatelia sa v roamingu prihlasujú do siete Internet s prístupovými údajmi a nastaveniami, ktoré im vydala ich domovská organizácia. eduroam využíva autentifikačnú a autorizačnú infraštruktúru (AAI) založenú na štandardoch RADIUS a 802.1x.


Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID:

safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má povinnosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.

  • policy
  • Posledná úprava: 17. 02. 2021 13:32