Konfigurácia a inštalácia databázy MySQL

V tomto návode použijeme databázu MySQL, pracujeme s verziou MySQL server 8.0.21
dnf makecache
dnf -y install mysql-server
systemctl enable mysqld
systemctl start mysqld

Pokračujeme základnými nastaveniami:

mysql_secure_installation

Pre zjednodušenie prístupu vytvoríme nasledovný súbor:

vim /root/.my.cnf

S obsahom:

[client]
user=root
password="Heslo-do-mysql"

Nastavíme oprávnenia:

chmod go-rwx /root/.my.cnf

Pre zobrazenie informácii o verzii zadáme príkaz:

mysqladmin -u root -p version
vim /etc/my.cnf.d/mysql-server.cnf
#
# This group are read by MySQL server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# For advice on how to change settings please see
# http://dev.mysql.com/doc/refman/en/server-configuration-defaults.html

# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mysql/mysqld.log
pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid

default-time-zone='+00:00'

Po zmene a uložení konfigurácie reštartujeme službu:

systemctl restart mysqld

Prístup do príkazového riadku klienta:

mysql

Pre opustenie príkazového riadku klienta zvolíme “exit”.

Vytvorenie databázy a používateľa

Prihlásime sa do príkazového riadku klienta. Spúšťame príkazy pre vytvorenie databázy a používateľa, ktorému nastavíme silné heslo.

mysql
SET GLOBAL default_storage_engine = 'InnoDB';
SET NAMES 'utf8';
SET CHARACTER SET utf8;
CHARSET utf8;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS shibboleth CHARACTER SET=utf8;
CREATE USER 'shibboleth'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Silné-heslo-pre-používateľa-shibboleth';
GRANT ALL ON shibboleth.* TO 'shibboleth'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Môžeme skontrolovať pomocou:

mysql> SELECT user FROM mysql.user;
mysql> SHOW DATABASES;

Vytvoríme novú tabuľku v databáze shibboleth:

USE shibboleth;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `shibpid` (
 `localEntity` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `peerEntity` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `principalName` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `localId` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `persistentId` VARCHAR(50) NOT NULL,
 `peerProvidedId` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
 `creationDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 `deactivationDate` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (localEntity, peerEntity, persistentId)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Môžeme skontrolovať pomocou:

mysql> USE shibboleth
mysql> DESCRIBE shibpid;

Výstup by mal zodpovedať:

+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default      | Extra                     |
+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| localEntity   | varchar(255) | NO  | PRI | NULL       |                        |
| peerEntity    | varchar(255) | NO  | PRI | NULL       |                        |
| principalName  | varchar(255) | NO  |   |          |                        |
| localId     | varchar(255) | NO  |   | NULL       |                        |
| persistentId   | varchar(50) | NO  | PRI | NULL       |                        |
| peerProvidedId  | varchar(255) | YES |   | NULL       |                        |
| creationDate   | timestamp  | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
| deactivationDate | timestamp  | YES |   | NULL       |                        |
+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

V databáze shibboleth ďalej vytvoríme tabuľku “StorageRecords”:

USE shibboleth;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StorageRecords` (
 `context` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `id` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `expires` BIGINT(20) DEFAULT NULL,
 `value` longtext NOT NULL,
 `version` BIGINT(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`context`,`id`)
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Výstup by mal zodpovedať:

mysql> DESCRIBE StorageRecords;
+---------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------------+------+-----+---------+-------+
| context | varchar(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| id   | varchar(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| expires | bigint    | YES |   | NULL  |    |
| value  | longtext   | NO  |   | NULL  |    |
| version | bigint    | NO  |   | NULL  |    |
+---------+--------------+------+-----+---------+-------+
5 rows

MySQL JDBC connector

MySQL Connector/J is the official JDBC driver for MySQL.
MySQL Connector/J 8.0 is compatible with all MySQL versions starting with MySQL 5.6. Additionally,
MySQL Connector/J 8.0 supports the new X DevAPI for development with MySQL Server 8.0.

Changes in the Connector/J API

Vybrali sme: Platform Independent (Architecture Independent), Compressed TAR Archive, (mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz)

Stiahneme a rozbalíme archív s konektorom:

wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz
tar -xzf mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz

Skopírujeme konektor do adresára Jetty /opt/jetty/lib/ext/ a nastavíme oprávnenia pre “idp”:

cd mysql-connector-java-8.0.22
cp mysql-connector-java-8.0.22.jar /opt/jetty/lib/ext/
chown idp:idp /opt/jetty/lib/ext/mysql-connector-java-8.0.22.jar

Reštartujeme Jetty:

systemctl restart jetty

Môžete pokračovať Konfigurácia IdP

 • install/idp/konfiguracia_a_instalacia_databazy_mysql
 • Posledná úprava: 15. 04. 2021 14:00